Huisreglement

Duidelijke afspraken maken is noodzakelijk om het dansplezier van iedereen te garanderen. Iedereen wordt verondersteld om kennis te hebben van onderstaand reglement en het bijgevolg ook na te leven.

Algemene regels

 1. Bezoekers (leerlingen, gasten, enz.) dienen zich aan de geldende huisregels van CASTART te houden wanneer zij zich op het domein van de dansschool begeven. Indien de regels niet worden nageleefd, kan de toegang ontzegd worden.
 2. Diefstal of beschadiging van eigendommen (materiaal, gebouw,…) van CASTART zal verhaald worden op de schuldige(n).
 3. Het gebruik van audiovisuele apparatuur is enkel toegestaan met toestemming van CASTART.
 4. Druggebruik wordt niet getolereerd. Alcoholgebruik onder de 16 jaar is niet toegelaten. In het gebouw geldt een algemeen rookverbod.
 5. Ouders mogen kinderen begeleiden tot aan de danszalen. Enkel de leden zijn toegelaten in de danszalen.
 6. CASTART mag audiovisuele opnames gebruiken voor commerciële doeleinden (zoals bijvoorbeeld sociale media).
 7. Elk lid verbindt zich ertoe om geen enkel nadeel te berokkenen aan de medeleden, zowel op moreel, financieel, racistisch of lichamelijk vlak.
 8. Voor de leden wordt een verzekering afgesloten. De aard en de dekking kunnen door de leden worden geraadpleegd. Deze is inbegrepen in het lidgeld. Indien u lichamelijke letsels heeft ten gevolge van de dansles dient u deze binnen 12 uur te melden aan het bestuur via mail of telefoon. Enkel letsels opgelopen tijdens de dansles of de dansvoorstelling komen in aanmerking voor de verzekering. Letsels opgelopen voor of na de dansles/dansvoorstelling in de dansstudio of de schouwburg komen niet in aanmerking. De leden kunnen zelf een bijkomende verzekering afsluiten. Hierbij wordt door CASTART geen enkel bedrag van lidgeld teruggestort bij eventuele overlapping van het risico.
 9. U bent niet verzekerd bij een proefles. Hieraan neemt u deel op eigen risico.
 10. CASTART is in geen geval verantwoordelijk voor schade, persoonlijk letsel of overlijden ontstaan ten gevolge van haar dienstverlening of gebruikmaking van de faciliteiten.
 11. CASTART is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen in en om de dansschool.
 12. U bent niet verzekerd voor bestaande lichamelijke letsels die ten gevolge van de dansles verergeren of zich opnieuw manifesteren.
 13. Neem geen waardevolle spullen mee naar de danslessen. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.
 14. Tijdens de lessen is het consumeren van kauwgom voor uw eigen veiligheid niet toegestaan.
 15. De leden zijn vrij in hun kledingkeuze. Doch wij adviseren kleding aan te doen, waarin men zich makkelijk kan bewegen. Elke dansdiscipline heeft een eigen kledingadvies. De richtlijnen van de docenten in verband met te dragen kledij worden best opgevolgd. Draag dus de juiste kleding behorend bij de les.
 16. Het bestuur of de docent is niet verantwoordelijk voor kinderen of jongeren die niet tijdig afgehaald worden bij het einde van de les. Wij kunnen niet in opvang voorzien voor of na de les.
 17. Om zo weinig mogelijk tijd te verliezen en onze zalen proper te houden, vragen we jullie met aandrang om van schoenen te wisselen voor de les.
 18. Het is verboden om te eten in de danszalen. Enkel in de voorziene ruimte kan iets gegeten worden.
 19. Tijdens de lessen en in de zalen is het enkel toegestaan om water te drinken.
 20. Inschrijvingsgeld kan enkel worden terugbetaald aan de hand van een doktersattest en dit als korting op het lidgeld van volgend jaar.
 21. Voor en na de lessen hangen we niet rond op de parking.

Inschrijving

 1. Het betalen van het lidgeld betekent ook dat het huisreglement gelezen en aanvaard is.
 2. Cursisten die een les missen, voor welke reden dan ook, verwittigen de lesgever. De gemiste lessen, kunnen niet worden ingehaald.
 3. Lesmomenten kunnen gewijzigd worden indien noodzakelijk. Dit gebeurt in overleg met de betrokkenen. Wanneer een cursus geannuleerd wordt voor aanvang van de tweede les, wordt het volledige lidgeld terugbetaald. Bij annulatie na enkele lessen, wordt het resterende aantal lessen terugbetaald.
 4. Cursisten worden ingedeeld volgens leeftijd en niveau. CASTART is hierin eindverantwoordelijk.
 5. Na inschrijving is de cursist het volledige lidgeld verschuldigd. Betaling dient bij de inschrijving te gebeuren, tenzij anders overeengekomen met CASTART.
 6. Elk lid die deelneemt aan het jaarlijks optreden, is verplicht een T-shirt van CASTART aan te kopen.
 7. Bij ziekte of afwezigheid van een lesgever zal voor vervanging gezorgd worden. Als dit niet mogelijk is, dan wordt de les afgelast of verplaatst. Indien mogelijk wordt u via een mailbericht, telefonisch, via de website of facebook op de hoogte gesteld.
 8. In geval van hevige sneeuwval of andere bijzondere omstandigheden wordt de les afgelast of verplaatst. Indien mogelijk wordt u via een mailbericht, telefonisch, via de website of facebook op de hoogte gesteld. Deze lessen worden niet terugbetaald. Het bestuur is gerechtigd om, indien noodzakelijk, dit huisreglement te wijzigen en/of aan te vullen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zijn.
 9. Bij inschrijving kan je kiezen voor een proefles of voor de volledige cursus. Indien je voor een proefles kiest en de les voor de start van het dansjaar volzet is met cursisten die voor de volledige cursus hebben gekozen, vervallen de proeflessen. Je zal dan gecontacteerd worden om voor een andere les te kiezen.